Helsingborg ska inte ha några nettoutsläpp till atmosfären senast år 2030. Målet omfattar både de direkta utsläppen från exempelvis bilar och industrier som sker inom det geografiska området Helsingborg (scope 1), och de indirekta utsläppen från användningen av el och fjärrvärme i Helsingborg (scope 2).

Målet innebär att de totala utsläppen av växthusgaser inom scope 1 och scope 2 ska minska med minst 85 procent till 2030 jämfört med 1990.

För att nå målet om klimatneutralitet till 2030 tillåts kolsänkor kompensera för resterande utsläpp. En kolsänka är en process där koldioxid tas upp ur luften på naturlig eller teknisk väg och lagras under lång tid. Det kan bland annat ske genom att skydda och återplantera skog, producera och använda biokol eller genom tekniker för koldioxidinfångning och lagring (exempelvis bio-CCS).

Helsingborgs konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser omfattar den klimatpåverkan som helsingborgarnas övriga konsumtion orsakar. En stor del av de konsumtionsbaserade utsläppen sker utomlands.

Vi vet inte exakt hur Helsingborgs utsläpp fördelar sig, men på nationell nivå uppstår 64 procent av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp utomlands (scope 3).

Ett mål om minskade växthusgasutsläpp från konsumtion är därför ett viktigt komplement till ett mål om klimatneutralitet inom det geografiska området.

Läs mer om hur Helsingborg jobbar för klimatneutralitet 2030 här